Vodovod a kanalizace

 

vyřizuje: paní Marcela Salajková, Tel: 519 343 220, E-mail: salajkova@hrusky.cz

 

Vodovod

 

Celkové vyúčtování - vodné a stočné .pdf

Ceník vodného a stočného pro rok 2014 .pdf

Smlouva o výpůjčce a provozování .pdf

Ceník vodného a stočného pro rok 2013 .pdf

Informace pro odběratele .pdf

 

Kontaktní informace na provozovatele vodovodu v obci

        kontakt na

 najdete jej na adrese

         vyřídíte

telefon

 

vedení společnosti

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s

Purkyňova 2, č.p. 2933

695 11 Hodonín

 

http://www.vak-hod.cz

mailto: vak@vak-hod.cz

518 305 911

518 305 912

 

dispečink

Purkyňova 2, č.p. 2933

695 11 Hodonín

 

 

hlášení havárií, poruch , závad, úniků vody, poškození plomby

800 800 825

723 446 499

 

zákaznické centrum

Purkyňova 2, č.p. 2933

695 11 Hodonín

 

PO, ST 8:00-17:00

smlouvy, platby, zálohy

faktury, reklamace faktur

 

vyřizování nových přípojek

518 305 963

518 305 923

518 305 917

518 305 944

středisko údržby a oprav vodovodních sítí a přípojek,

provoz Hodonín

Na Salajce 4330

695 01 Hodonín

(areál ČOV)

pevná linka

vedoucí

technik

mistr

518 353 173

602 785 335

724 009 950

602 793 965

laboratoř  - pitná voda

areál úpravny vody Bzenec- Přívoz

kvalita vody v síti

provádění rozborů vody

518 332 023

Změny smlouvy o dodávce pitné vody, přehlášení odběru při změně majitele nemovitosti, zrušení smlouvy je nutno vyřídit osobně na zákaznickém  středisku společnosti, úřední hodiny jsou v pondělí a středu 8:00-17:00 hod, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě .


Úpravu výše zálohy je možno na zákaznickém  středisku provést telefonicky (518 305 911, 518 305 963). Připravte si fakturu nebo smlouvu k nahlášení čísla odběrného místa a přesné adresy.


Připomínky, reklamace fakturovaného množství, změny platebních podmínek vyřešíte na oddělení fakturace (518 305 923). Připravte si fakturu nebo smlouvu k nahlášení čísla odběrného místa a přesné adresy.


Hlášení závad, poruch, havárií vodovodních přípojek i vodovodních řadů, zpozorované úniky vody poškození plomby  a jiné závažné skutečnosti je možné provést na dispečink VaK, kde je nepřetržitá služba (800 800 825). V běžnou pracovní dobu lze využít i tel. spojení na pracovníky střediska údržby a oprav vodovodních sítí a přípojek, provoz Hodonín. Akutní stavy řešíme pohotovostní službou – montérem s připraveností k zásahu po 24 hodin denně. Závady na vnitřní části vodovodních přípojek (za vodoměrem) je nutno řešit s instalatérskou firmou.


Zřízení nové vodovodní přípojky se řídí standartním postupem v následujících krocích:


1. Ověření možnosti napojení – informace lze získat na zákaznickém  středisku u technika
2. Vypracování projektové dokumentace oprávněnou osobou
3. Projednání a schválení technického řešení na VaK Hodonín, a.s.
4. Projednání projektové dokumentace s orgány a organizacemi
5. Územní souhlas – vydává stavební úřad příslušný místu stavby
6. Žádost o napojení nemovitosti na veřejný vodovod na předepsaném tiskopise
7. Odevzdání kompletní PD přípojky, vyjádření VaK, úředního souhlasu, dokladu o vlastnictví připojované nemovitosti, uzavření smlouvy na dodávku vody, zaplacení zálohy na zřízení přípojky
8. Příprava k realizaci  - vytýčení podzemních sítí a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
9. Provedení zemních prací  v termínu a dle pokynu VaK Hodonín, a.s. -zpravidla žadatelem
10. Realizace vodovodní přípojky včetně montáže vodoměru a její uvedení do provozu
11. Kolaudace, je-li vyžadována
(body 1.- 4.  řeší obvykle projektant)

Technické podrobnosti ke zřízení vodovodní přípojky, jejímu provedení, umístění vodoměru a realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=292 případně v „Hodonínských standardech“, jež jsou zde uveřejněny. Realizace nové přípojky je zpoplatněna dle ceníku VaK.


Zrušení vodovodní přípojky na žádost majitele se řídí standartním postupem v následujících krocích:
1. Písemná žádost o zrušení vodovodní přípojky na předepsaném tiskopise
2. Dohodnutí termínu provedení zrušení, uhrazení zálohy
3. Příprava k realizaci  - vytýčení podzemních sítí a vyřízení povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
4. Provedení zemních prací  v termínu a dle pokynu VaK Hodonín, a.s. -zpravidla žadatelem
5. Fyzické odpojení přípojky od vodovodního řadu a zapravení navrtané díry pro přípojku opravnou tvarovkou či potrubím
6. Zrušení nebo úprava smlouvy

Technické podrobnosti ke zrušení vodovodní přípojky,  způsobu provedení a realizaci najdete i na webových stránkách společnosti http://www.vak-hod.cz/vak/?page_id=302 , případně v „Hodonínských standardech“,  jež jsou zde uveřejněny. Zrušení přípojky je zpoplatněno dle ceníku VaK.

 

 Zde si můžete stáhnout prohlížeč pdf souborů zdarma